Oude Spoorwegberm

Oude Spoorwegberm


De Oude Spoorwegberm is gelegen in Kontich, Duffel en Rumst. Het gebied omvat een deel van de voormalige spoorweglijn 25A.

Het natuurgebied doorsnijdt de natuurlijke golvingen in het landschap horizontaal. Dit geeft een aaneenschakeling van verschillende soorten landschappen, gaande van erg droog tot zeer vochtig, beschaduwd of in de volle zon, gestoord (b.v. door bemesting op aanpalende terreinen) of niet. Binnen elk van deze milieus heeft zich een eigen planten- en dierengemeenschap ontwikkeld, die zich aan het desbetreffende milieu heeft aangepast. Omdat het om een nog jonge strook tussen veel landbouwgebied gaat, domineren stikstofminnende planten op vele plaatsen.

De kracht van het natuurgebied situeert zich op natuurlijk vlak grotendeels in zijn verbindende functie. Het fungeert dus voor een aantal dieren en planten als een belangrijke verbindingsweg. Het natuurgebied kenmerkt zich grotendeels als een houtkant in een open landschap met mooie vergezichten en een rustgevend karakter.

Het grootste deel van de spoorwegberm bestaat uit struweel van diverse loofbomen. De bomen zijn nog niet oud genoeg om te kunnen spreken van een bos. De ondergroei is een ruigte met soorten zoals fluitenkruid, grote brandnetel, look-zonder-look, geel nagelkruid en zevenblad. Opvallend is ook de dotterbloem, die hier op één plaats zeer talrijk voorkomt.

Ten zuiden van Keizerenberg ligt een oude boskern tegen de spoorwegberm aan. Hier vind je het grootste aandeel aan typische voorjaarsflora, zoals gele dovenetel, bosanemoon, donkersporig bosviooltje, gewone salomonszegel, muskuskruid en boszegge.

De jaarlijks gehooide graslanden verschralen langzaam. Dit uit zich voornamelijk door het afnemen van vergrassing en een toename van bloemplanten zoals smalle weegbree, scherpe boterbloem, knoopkruid en veldzuring. Om   verarming van het natuurgebied te voorkomen, is er een actief natuurbeheer. Enerzijds bieden  we  natuurlijke groeiprocessen maximale kansen, anderzijds moet er hier en daar worden ingegrepen.   We zien immers hoe lichtconcurrentie door het uitbreidende boombestand het aantal kruiden doet afnemen.

De graslanden worden jaarlijks gemaaid. Daarnaast wordt er op kwetsbare plekken inheems schermgroen aangeplant, verlande poelen  uitgediept en exoten  bestreden.

Wil je graag iets vragen/signaleren over dit gebied of wil je geïnformeerd worden over geplande acties? Stuur dan een mail naar de conservators, je vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord: klik hier.