Beleid

Gebied ten oosten van de Missestraat tot de grens met Lier blijft open ruimte


Met een arrest van de Raad van State is op 15 december 2020 een einde gekomen aan een jarenlange juridische strijd. Het beroep tegen het RUP Duffel West werd verworpen. 
We keren even terug in de tijd om de inzet te kaderen. Op 6 april 2018 diende een serrist een beroepsschrift in tegen het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Duffel West dat door de gemeenteraad was bekrachtigd op 11 december 2017. Met dit RUP werden onder meer onze natuurgebieden Babbelbeekse Beemden en Oude Spoorwegberm planologisch als natuurgebied bevestigd, maar ook open-ruimtegebieden (her)bestemd als natuurverwevingsgebied, landschappelijk waardevol, open agrarisch gebied en agrarisch gebied. Deze laatste bestemming bepaalt de plaatsen waar het lokaal serregebied zich verder kan ontwikkelen.De serrist die het beroepsschrift indiende heeft een bedrijf ten westen van de Missestraat in de Roetestraat. Dit bedrijf ligt volgens het RUP in agrarisch gebied (artikel 1.1). Hier stelt er zich geen probleem voor hem. De serrist heeft echter ook sinds 2013 een akker in eigendom ten oosten van de Missestraat. Na het einde van het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP diende hij nog snel een (nieuwe) omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw en exploitatie van een 9 ha grote serre met bijhorende gebouwen op zijn akker. Deze klasse 1 vergunningsaanvraag werd op 18 februari 2018 logischerwijs geweigerd door de deputatie. In de weigering werd onder meer verwezen naar de nieuwe bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het goedgekeurde RUP. De serrist besloot daarom op 6 april 2018 bij de Raad van State beroep in te dienen tegen het RUP Open Ruimte in de hoop dat het zou worden vernietigd, het gewestplan terug van kracht zou worden en hij alsnog een omgevingsvergunning voor zijn serre zou krijgen. Het arrest van 15 december 2020 verwierp alle argumentatie in het beroep van de serrist. Het RUP blijft dus bestaan, de nieuwe planologische bestemmingen in heel Duffel West blijven dus behouden. 


We zijn erg verheugd, want bij vernietiging van dit RUP zou niet alleen de open ruimte bedreigd blijven, maar zou

ook verdere uitbouw van onze projectgebieden Babbelbeekse Beemden en Oude Spoorwegberm ernstig gehypothekeerd zijn. Een dankwoord aan wijlen Mieke Lemmens die de buren wist te verenigen in een actiecomité om

samen met Natuurpunt te strijden tegen de komst van de serre en aan Pieter Perdieus die een

advocaat aanstelde en namens het actiecomité als tussenkomende partij optrad.
Johan Asselberghs


Vonnis van de Raad van State


Gemeentelijk RUP 'Open Ruimte' gemeente Duffel

Verkiezingsmemorandum 2018 van Natuurpunt Oude Spoorweg aan Duffel

de resultaten

Op 6 februari 2018 stuurden wij ons verkiezingsmemorandum aan de plaatselijke politieke partijen van Duffel.   In dit memorandum staan 30 acties  en ideeën hoe we samen met het nieuwe gemeentebestuur van Duffel de gemeente aantrekkelijker, groener en natuurlijker kunnen maken, maar ook hoe we de uitdagingen van de toekomst zullen aan kunnen.


Hun antwoorden kan je lezen in één globaal document. Klik hier om het te downloaden.


Elke partij kreeg ook de mogelijkheid nog opmerkingen te maken.  Indien je die wil lezen klik je op de naam van de partij, dan krijg je hun eigen document.


CD&V  -  GroenNV-AOpen VLD -   PVDATeam2570 


Verkiezingsmemorandum 2018 van de Kontichse milieuraad

Voor de gemeente Kontich werkte Natuurpunt naar aloude traditie via de milieuraad mee aan een verkiezingsmemorandum. De rode draad van dit memorandum wordt gevormd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals).Deze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De milieuraad heeft ze vertaald naar lokale doelen en acties. Van zodra de nieuwe colleges geïnstalleerd zijn en de schepen van leefmilieu en burgemeester bekend zijn, zullen we uiteraard opnieuw in gesprek gaan.


Je kunt het memorandum hier lezen.

We zijn blij met de unanieme goedkeuring van het RUP open ruimte in Duffel!

Natuurpunt Oude Spoorweg pleit al jaren voor een verfijning van het huidige gewestplan in Duffel West en is dan ook blij dat het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) open ruimte door de Duffelse gemeenteraad van 12 december 2017 is goedgekeurd. Hiermee realiseert de gemeente één van onze speerpunten uit het vorige verkiezingsmemorandum. Aan dit RUP is bijna 10 jaar gewerkt en eindelijk is het een feit. We zijn ook vooral blij dat alle politieke partijen het RUP hebben goedgekeurd, waardoor er met een grote eensgezindheid is gekozen voor een lokale betonstop. Dit RUP was nodig om de resterende open ruimte en de nog aanwezige natuur planologisch beschermen. Dit was zeker nodig, zoals blijkt uit de lopende omgevingsvergunningsaanvraag ten oosten van de Missestraat. We zijn ook blij met de inhoud van het RUP. Zo krijgen onze 2 natuurgebieden Babbelbeekse Beemden en Oude Spoorwegberm, samen met enkele oud bosrelicten aan of in de buurt van de Oude Spoorwegberm de planologische bescherming natuurgebied. 

Hier vormt het watersysteem en natuur samen de hoofdbestemming. Rond onze projectgebieden is er ook natuurverweving afgebakend, wat belangrijk is als buffer. Ten oosten van de Missestraat is de hele bestaande open ruimte nu planologisch beschermd, terwijl het grote landbouwgebied tussen de Kruisstraat en Franselei serrevrij blijft. Bestaande serres behouden hun rechtszekerheid. Een minpunt in het RUP is dat er gekozen is voor het maximumscenario rond serrebouw waardoor in de open ruimte in de omgeving van de Draakbosweg toch serres kunnen gebouwd worden. Pluspunt ten opzichte van het vroeger geldende gewestplan is wel dat nu de mobiliteitsimpact moet meegenomen worden bij het afleveren van een vergunning.


Kijk ook naar volgende info:


http://www.rtv.be/artikels/open-ruimte-duffel-west-voortaan-beschermd-a47687


https://www.hln.be/regio/duffel/rup-open-ruimte-krijgt-groen-licht~a9a36824/


 

https://groenduffel.be/duurzaam/groen_maakt_mee_werk_van_open_ruimte